Πρόγραμμα Χριστουγέννων

Τελέσεως Ἱερῶν Ἁκολουθιῶν καί Θείας Λειτουργίας κατά τάς
ἑορτάς τοῦ Δωδεκαημέρου , Χριστουγέννων Νέου Ἒτους και Θεοφανείων 2015

 Τετάρτη 24-12-2014 Π α ρ α μ ο ν ή Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν
Ὄρθρος , Ὧρες , Ἑσπερινός – Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΘΕΟΜΑΝΑ
Πέμπτη 25-12-2014 Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
Ὄρθρος , Ὧρες , Ἑσπερινός – Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.
Ὧρα ἐνάρξεως 6:00 πρωϊνή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Παρασκευή 26-12-2014 Σ ύ ν α ξ ι ς τ ῆ ς Θ ε ο τ ό κ ο υ
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΘΕΟΜΑΝΑ
Σάββατο 27-12-2014 Ἑ ο ρ τ ῆ Ἁ γ ί ο υ Σ τ ε φ ά ν ο υ
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Κυριακή 28-12-2014
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δευτέρα 29-12-2014
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΘΕΟΜΑΝΑ
Τρίτη 30-12-2014
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Τετάρτη 31-12-2014 Ἁ π ό δ ο σ ι ς ἑ ο ρ τ ῆ ς Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΘΕΟΜΑΝΑ
Πέμπτη 1-1-2015 Ἑ ο ρ τ ῆ Ἁ γ ί ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Παρασκευή 2-1-2015
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Σάββατο 3-1-2015
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΘΕΟΜΑΝΑ
Κυριακή 4-1-2015
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δευτέρα 5-1-2015 Π α ρ α μ ο ν ή Θ ε ο φ α ν ε ί ω ν «Ἁγιασμός»
Ὄρθρος ,Θεία Λειτουργία, Ὧρα ἐνάρξεως 6.30η πρωϊνή , λήξη 9 π.μ. ΘΕΟΜΑΝΑ
Τρίτη 6-1-2015 Θ ε ο φ ά ν ε ι α
Ὄρθρος ,Θεία Λειτουργία και Αγιασμός. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Τετάρτη 7-1-2015 Σ ύ ν α ξ ι ς Ἱ ω ά ν ν ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ
Ὄρθρος και Θεία Λειτουργία. Ὧρα ἐνάρξεως 7η πρωϊνή ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Παρακαλούνται οι ευσεβείς Χριστιανοί όπως συμμετάσχουν στις άνω Ιερές Ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία.
Ἐκ τοῡ Ἱεροῡ Ναοῡ.